نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASJ2

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASJ2

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASJ2

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU5ASH1 باینری U5

J737A Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU5ASH1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU1ASJ3 اندروید 9.0

T867U T867USQU1ASJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867R4 ورژن T867R4TYU1ASI5 اندروید 9.0

T867R4 T867R4TYU1ASI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRS3BSI1 اندروید 9.0

T837V T837VVRS3BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387VK ورژن T387VKVRU1BSI2 اندروید 9.0

T387VK T387VKVRU1BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASJ2 اندروید 9.0

N976V N976VVRU1ASJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J400F ورژن J400FXXU4BSJ1 اندروید 9.0

J400F J400FXXU4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337P ورژن J337PVPU4BSJ2 اندروید 9.0

J337P J337PVPU4BSJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS4BSJ1 اندروید 9.0

J260AZ J260AZTUS4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSJ3 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSJ1 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSJ1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSJ3 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSJ1 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSJ1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G935U ورژن G935UUESACSI1 اندروید 8.0

G935U G935UUESACSI1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G930U ورژن G930UUESACSI1 اندروید 8.0

G930U G930UUESACSI1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T1 ورژن G930T1UVSACSI1 اندروید 8.0

G930T1 G930T1UVSACSI1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T ورژن G930TUVSACSI1 اندروید 8.0

G930T G930TUVSACSI1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5CSJ2 اندروید 9.0

G892U G892USQS5CSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS4BSJ1 اندروید 9.0

A605F A605FJXS4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS7CSJA اندروید 9.0

A530F A530FXXS7CSJA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSBCSJ7 اندروید 8.0

A520F A520FXXSBCSJ7 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU3ASJ1 اندروید 9.0

A105F A105FDDU3ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQS3ASJ1 اندروید 9.0

A102U A102USQS3ASJ1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1401
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASJ1

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A730F ورژن A730FXXU6ASF1 باینری U6

A730F Binary U6 COMBINATION OXM FA71 A730FXXU6ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU7ASI1 باینری U7

G960F Binary U7 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU7ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T595 ورژن T595JXU4BSI2 اندروید 9.0

T595 T595JXU4BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASJ7 اندروید 9.0

N976Q N976QXXU1ASJ7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737U ورژن J737UUES3BSI1 اندروید 9.0

J737U J737UUES3BSI1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVU5BSI2 اندروید 9.0

J737T J737TUVU5BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسون گJ737T1 ورژن J737T1UVU5BSI2 اندروید 9.0

J737T1 J737T1UVU5BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVS3ASI2 اندروید 8.1.0

J260T1 J260T1UVS3ASI2 Android 8.1.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1422
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASJ3 باینری U3

A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASJ2 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASJ1

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASJ1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU1ASI2 اندروید 9.0

T867U T867USQU1ASI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU1ASI3 اندروید 9.0

T867U T867USQU1ASI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCS2BSJ2 اندروید 9.0

T837A T837AUCS2BSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASJ2 اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASJ2 اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727AZ ورژن J727AZTUS6BSH1 اندروید 8.0

J727AZ J727AZTUS6BSH1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337VPP ورژن J337VPPVRS4BSI2 اندروید 9.0

J337VPP J337VPPVRS4BSI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337V ورژن J337VVRS4BSI2 اندروید 9.0

J337V J337VVRS4BSI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2BSIO اندروید 9.0

G975U G975USQU2BSIO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2BSIC اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES2BSIC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2BSIO اندروید 9.0

رG973U G973USQU2BSIO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2BSIC اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES2BSIC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2BSIO اندروید 9.0

G970U G970USQU2BSIO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU2ASI6 اندروید 9.0

A505U A505USQU2ASI6 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU0ASJ4

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU0ASJ4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASJ2

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASJ2

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASJ1

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A9080 ورژن A9080ZCU1ASJ1

A9080 COMBINATION FAC FA90 A9080ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASJ1

A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU2ASJ1 باینری U2

A105FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU2ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU4ASJ1 باینری U4

J260AZ Binary U4 COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU4ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU4ASJ1 باینری U4

J260A Binary U4 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU4ASJ1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVU3BSI1 اندروید 9.0

T837T T837TUVU3BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU3BSI5 اندروید 9.0

S260DL S260DLUDU3BSI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T545 ورژن T545XXU1ASI7 اندروید 9.0

T545 T545XXU1ASI7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830 ورژن R830XXU1BSJ6

R830 R830XXU1BSJ6 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820 ورژن R820XXU1BSJ6

R820 R820XXU1BSJ6 3File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژنN960USQS2CSI5 اندروید 9.0

N960U N960USQS2CSI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS2CSI3 اندروید 9.0

N960U N960USQS2CSI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSI3 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU7DSJ1 اندروید 9.0

N950F N950FXXU7DSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU7DSJ1 اندروید 9.0

N950F N950FXXU7DSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J610F ورژن J610FXXU3BSJ1 اندروید 9.0

J610F J610FXXU3BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU7CSJ1 اندروید 9.0

G965F G965FXXU7CSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU7CSJ1 اندروید 9.0

G960F G960FXXU7CSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930VL ورژن G930VLUDSADSI1 اندروید 8.0

G930VL G930VLUDSADSI1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5CSI5 اندروید 9.0

G892U G892USQS5CSI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASJ4 اندروید 9.0

F900F F900FXXU1ASJ4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS2ASI5 اندروید 9.0

A505U A505USQS2ASI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU3ASI4 اندروید 9.0

A107F A107FXXU3ASI4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1638
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU3ASJ1 باینری U3

A505G Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASJ1 باینری U2

A505F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU2ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU4ASI1 باینری U4

J737V Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J737VVRU4ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J510F ورژن J510FXXU3BSI2 اندروید 7.1.1

J510F J510FXXU3BSI2 Android 7.1.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327VPP ورژن J327VPPVRU3BSI2 اندروید 8.1

J327VPP J327VPPVRU3BSI2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327V ورژن J327VVRU3BSI2 اندروید 8.1

J327V J327VVRU3BSI2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327R6 ورژن J327R6WWS2BSI1 اندروید 8.1

J327R6 J327R6WWS2BSI1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASI8 اندروید 9.0

G977T G977TUVU2ASI8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU6DSH8 اندروید 9.0

G955U G955USQU6DSH8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU6DSH8 اندروید 9.0

G950U G950USQU6DSH8 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1292
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASJ1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASJ1

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASJ2

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A9080 ورژن A9080ZCU1ASI4

A9080 COMBINATION FAC FA90 A9080ZCU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU3ASJ1 باینری U3

A7050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3051 ورژن A3051XXU2ASJ1 باینری U2

A3051 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A3051XXU2ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASJ3 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASJ3

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXU7CSI3 اندروید 9.0

A530F A530FXXU7CSI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASI7 اندروید 9.0

A102U A102USQU2ASI7 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1356
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU3ASJ3 باینری U3

A705MN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU3ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU2ASJ2 باینری U2

A705MN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU2ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASJ1

A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASJ1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS1ASI3 اندروید 9.0

N975U N975USQS1ASI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS1ASI3 اندروید 9.0

N970U N970USQS1ASI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J720F ورژن J720FDDS4BSI1 اندروید 9.0

J720F J720FDDS4BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935V ورژن G935VVRUACSH1 اندروید 8.0

G935V G935VVRUACSH1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930V ورژن G930VVRUACSH1 اندروید 8.0

G930V G930VVRUACSH1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1214
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A102D ورژن SC02MOMU1ASJ1

SC 02M A102D COMBINATION FAC FA90 SC02MOMU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975D ورژن SC04LOMU1ASI1

SC 04L G975D G975J COMBINATION FAC FA90 SC04LOMU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973D ورژن SC03LOMU1ASI1

SC 03L G973D G973J COMBINATION FAC FA90 SC03LOMU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975D ورژن SC01MOMU1ASJ1

SC 01M N975D N975J COMBINATION FAC FA90 SC01MOMU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU2ASJ1 باینری U2

P205 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 P205DXU2ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASJ1

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASJ1

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASJ1

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M3070 ورژن M3070ZCU1ASI4

M3070 COMBINATION FAC FA90 M3070ZCU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU2ASI1 باینری U2

G9750 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU2ASI1 باینری U2

G9730 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU2ASI1 باینری U2

G9700 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU2ASI1 باینری U2

G977U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977UVRU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASI1 باینری U2

G977T Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977TUVU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASI1 باینری U2

G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASI1 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A5070 ورژن A5070ZCU1ASJ1

A5070 COMBINATION FAC FA90 A5070ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A707F ورژن A707FDDU1ASI2

A707F COMBINATION FAC FA90 A707FDDU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASI2 باینری U2

A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU3ASI1 باینری U3

A705GM Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU3ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU3ASI1 باینری U3

A705FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU3ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASJ2 باینری U2

A705FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU2ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASJ1

A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASJ1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASJ1 اندروید 9.0

T865 T865XXU1ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T540 ورژن T540XXU1ASI9 اندروید 9.0

T540 T540XXU1ASI9 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASJ3 اندروید 9.0

N976Q N976QXXU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UES1ASI3 اندروید 9.0

N975U1 N975U1UES1ASI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASJ2 اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES1ASI3 اندروید 9.0

N970U1 N970U1UES1ASI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASJ2 اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737A ورژن J737AUCS5BSI2 اندروید 9.0

J737A J737AUCS5BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UEU6CSH7 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UEU6CSH7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU6CSH9 اندروید 9.0

G965U G965USQU6CSH9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UEU6CSH7 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UEU6CSH7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU6CSH9 اندروید 9.0

G960U G960USQU6CSH9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXS1ASI1 اندروید 9.0

G398FN G398FNXXS1ASI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCS5BSI3 اندروید 9.0

A600A A600AUCS5BSI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UES2ASI5 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UES2ASI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS2ASI3 اندروید 9.0

A505U A505USQS2ASI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU2ASI7 اندروید 9.0

A205U A205USQU2ASI7 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1439
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ P200 ورژن P200ZCU2ASI1 باینری U2

P200 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 P200ZCU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASJ1

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASJ1

N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASJ1

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASJ1

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASI1 باینری U2

G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102W ورژن A102WVLU1ASI2

A102W COMBINATION FAC FA90 A102WVLU1ASI2

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T727U ورژن T727UUEU1ASI4 اندروید 9.0

T727U T727UUEU1ASI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU2CSI1 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UEU2CSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J327A ورژن J327AUCS5BSI1 اندروید 8.1

J327A J327AUCS5BSI1 Android 8.1 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892A ورژن G892AUCS5CSI3 اندروید 9.0

G892A G892AUCS5CSI3 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASI1 باینری U2

J410F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J410FXXU2ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXS5DSI1 اندروید 9.0

G955F G955FXXS5DSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXS5DSI1 اندروید 9.0

G950F G950FXXS5DSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDS2ASI5 اندروید 9.0

A505F A505FDDS2ASI5 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1592
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()